Miten ennakoivaa analytiikkaa voidaan hyödyntää?

Perinteinen raportointi antaa kuvan siitä mitä on tapahtunut, mutta sen antama informaatio tulevien tapahtumien ja trendien suhteen on hyvin rajallista ja siksi tulevien tapahtumien arvioimiseksi onkin hyödynnettävä ennakoivaa analytiikka. Ennakoiva analytiikka on erilaisten tulevien tapahtumien todennäköisyyksien laskemista historian ja nykyhetken pohjalta.

Ennakoiva analytiikka Infobuildin ratkaisuilla
Ennakointiin tarvittavat tiedot valmistellaan data-analyysityökaluilla. Käytetyt ennustemenetelmät löytyvät tilastotieteen, tiedon louhinnan ja koneoppimisen piiristä. Ennakoivat mallit hyödyntävät datasta löytyviä riippuvuussuhteita uhkien ja mahdollisuuksien havaitsemiseksi. Ennakoinnissa tehdäänkin oletus, että havaitut riippuvuussuhteet eivät tulevaisuudessa muutu. Mallien tuottamia luokitteluja, pisteytyksiä ja ennustearvoja käytetään paremman päätöksenteon tukena.

Ennakoiva analytiikka eri toimialoilla

Ennakoivaa analytiikkaa voi hyödyntää toimialasta riippumatta. Markkinoinnin puolella käyttökohteita ovat esim. up-/cross-sell-tilaisuuksien havaitseminen, markkinointikanavan räätälöinti asiakaskohtaiseksi ja tyytymättömien asiakkaiden tunnistaminen ja asiakkuuden säilyttämiseen johtavien toimenpiteiden optimointi. Vähittäiskaupassa ennakoidaan tyypillisesti menekkiä ja optimoidaan hintoja. Tuotannossa huollon ajoittaminen hetkeen juuri ennen rikkoutumista on tavallisin sovelluskohde. Maataloudessa voidaan ennakoida sadon suuruutta ja terveydenhuollossa optimoida laitteiston ja vuodetilan käyttöä laadusta tinkimättä.

Rahoitusalan yritykset keräävät suuria määriä dataa ja voivat käyttää ennakoivaa analytiikkaa arvioidakseen asiakkaidensa tulevia tarpeita, varautuakseen muuttuviin markkinatilanteisiin ja tukeakseen päätöksentekoaan tarkoilla ja perustelluilla ennusteilla. Johdonmukaiset ja täsmälliset ennusteet tukevat arviointia ja niiden avulla tehdyt päätökset nostavat tulosta, vähentävät kuluja, kasvattavat sijoitusten tuottoa ja parantavat asiakastyytyväisyyttä. Parhaimmillaan ennakoiva analytiikka tuodaan organisaatiossa useammalle tasolle ja monet operatiivisenkin tason päätökset, joita ennen tehtiin kokemukseen tai ”näppituntumaan” pohjautuen, voidaan tehdä todelliseen dataan perustuen.

Ennakoiva analytiikka – WebFOCUS RStat

WebFOCUS RStat mahdollistaa ennakointiin käytettävän datan tutkimisen ja ennakoivien mallien toteuttamisen ja testaamisen intuitiivisen käyttöliittymän kautta. Käyttäjä voi tutkia dataa tehokkaasti erilaisten jakaumien ja analyysien avulla. Ennakoivien mallien käyttöönotto ja osumistarkkuuden vertailu eivät vaadi tilastotieteellistä osaamista vaan alkuun pääsee kuka tahansa. WebFOCUS-tuoteperheen integraatio-, tiedon hallinta- ja laadunvarmistuskyvyt on saumattomasti integroitu RStat-tuotteen käytettäväksi.

Ennustemallit voidaan sisällyttää myöhemmin luotaviin raportteihin samaan tapaan kuin mikä tahansa matemaattinen funktio. Yleisesti ottaen WebFOCUS Rstat on ennakoivan analytiikan työkaluna erittäin kilpailukykyinen. Se integroituu saumattomasti WebFOCUS –alustaan, jolloin pääsy dataan ja datan valmistelu on helppoa. Myös kokonaiskustannukset ovat pienemmät, kun Business Intelligence ja ennakoiva analytiikka toimivat samassa ympäristössä. Käytön helppoutta lisää graafinen käyttöliittymä, joka sallii käyttäjien rakentaa ennustemalleja tarvitsematta koskea koodiin.

InfoBuild Oy – Ota yhteyttä!