Raportointia juuri yrityksesi tarpeeseen

WebFOCUS-raportointi-ratkaisujen avulla voit antaa henkilöstöllesi ja sidosryhmillesi pääsyn heille tärkeisiin yrityksen tietoihin oikea-aikaisesti. Selainpohjaisen raportoinnin avulla tehokkaat raportointiratkaisut on mahdollista tarjota kenelle vain – erillisiä asiakasohjelmistoja ei tarvita. Reagointi ja ennakointi nopeutuvat oikean tiedon ollessa oikeiden henkilöiden käytettävissä oikeaan aikaan.Yrityksellesi on elintärkeää pystyä reagoimaan nopeammin ja tehokkaammin muutoksiin, jotka vaikuttavat organisaatioon. Liiketoiminnan prosessien optimointi ja kustannusten pienentäminen vaativat tietoa yrityksen toiminnasta ja tilasta.

Oli tiedon tarpeesi sitten tyydytettävissä automaattisilla vakiomuotoisilla raporteilla, muokattavilla raporteilla ja kyselyillä, datan monipuolisilla visualisoinneilla, paikkatietoon liitetyillä raporteilla tai mittaristonäkymillä, WebFOCUS-ratkaisuilla Business Intelligencestä voidaan tehdä yrityksesi todellinen voimavara.

Joustava raportointi mahdollistaa pääsyn tietoihin milloin ja missä muodossa vain:

 • trendeinä, kokonaiskuvana, yksityiskohtina,…
 • kuvioina, karttoina, taulukkoina, mittareina, varoitusviesteinä,…
 • selaimella, matkapuhelimen ruudulla, sähköpostilla, tekstiviestinä, paperilla,…
 • HTML, PDF, Excel, PowerPoint- tai Word-muodossa,…

Helppokäyttöisillä WebFOCUS Business Intelligence -ratkaisuilla käyttäjille annetaan heidän tarvitsemansa keinot esim. porautua tarkempaan tietoon ja visuaalisesti tutkia poikkeamia ja ryhmittymiä. Tiedot saadaan käyttöön juuri halutussa muodossa, oli se sitten taulukkona, kuviona tai osana toista sovellusta.

 • Oikeat tiedot
 • Oikealla tavalla
 • Oikealle taholle
 • Oikeaan aikaan

Oikeat tiedot

Oikeaa tietoa yrityksesi päätöksenteon tueksi

Käytetäänkö yrityksessäsi yli 20 % kaikesta mahdollisesta tiedosta? Monessa yrityksessä ongelmana on se, että yrityksellä on hyvin paljon dataa, mutta liian vähän tietämystä.

Liiketoiminnan raaka-datan puhdistaminen, standardointi ja yhdistäminen ei riitä tuomaan kilpailuetua. Yrityksesi täytyy nähdä nämä tiedot helppokäyttöisinä raportteina ja mittaristoina. Aineistoon liitetyt lisätiedot esim. yrityksen tavoitteista, käsitteistä ja prosesseista muodostavat aineistosta tietoa. Kun tätä tietoa hyödynnetään oikeissa asiayhteyksissä ja tilanteissa muodostuu tietämystä.

Tietämyksen muodostaminen riippuu kyvystä havainnoida, sisäistää ja ymmärtää tietoa, joten Business Intelligence -ratkaisujen täytyy helpottaa tätä mahdollisimman paljon. Hyvän BI-ratkaisun ja käyttökelpoisen tietämyksen avulla päätöksenteko ja hypoteesien luonti nopeutuu ja tehostuu. Kokonaiskuvan saaminen yrityksen tilanteista on helpompaa.

360° katsaus tietoihisi

Sen lisäksi, että tiedät mitä on tapahtunut, on hyödyllistä kysyä myös miksi näin on tapahtunut, mitä tapahtuu juuri nyt ja mitä seuraavaksi. Liittämällä tähän vielä paikkatiedon, eli kysymyksen ”missä”, saat jo hyvin täyden kuvan yrityksesi tilanteesta.

Kysely- ja analyysityökaluilla ja esim. tiedon louhinnan (Data Mining) keinoin voidaan tutkia ilmiöiden ja tulosten taustatekijöitä ja nähdä ehkä muuten tuntemattomaksi jääviä syy-seuraus-suhteita.Mittaristot ja tuloskortit ja yleinen suorituskyvyn mittaaminen antavat kokonaiskuvan yrityksestäsi yhdellä silmäyksellä. Raportointi antaa tätä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Kyselyiden ja analyysien avulla käyttäjät voivat todella syventyä heille tärkeisiin ja kiinnostaviin tietoihin ja muodostaa syvällistä tietämystä asioista.

Prosesseihin yhdistetyt liiketoimintasääntöjen mukaiset hälytysrajat, prosessien tietyt pisteet tai poikkeavat tapahtumat voivat myös laukaista raportoinnin. Operatiivisen ja reaaliaikaisen raportoinnin avulla tiedät mikä yrityksesi tilanne on juuri nyt.

Tapahtumien ennakointia varten tarjoamme kumppaneidemme kanssa ennakoivan analyysin ratkaisuja. Business Intelligencen ei tarvitse olla peruutuspeiliin katsomista.

Paikkatieto tuo sinulle vielä selvän kuvan siitä, miten ilmiöt jakautuvat maantieteellisesti, onko havaittavissa alueellisia ryhmittymiä ja mahdollisesti lisää panostusta vaativia alueita. Suurimpaan osaan yrityksesti tietoja liittyy jonkinlainen maantieteellinen ulottuvuus, joka on helposti visualisoitavissa erilaisilla karttaesityksillä

Kun tunnet oman yrityksesi ja kilpailutilanteesi kilpailijoita paremmin, saat selvää etumatkaa yrityksellesi. Yritykset, jotka käyttävät Business Intelligenceä prosessiensa kehittämiseen ovat paremmassa kilpailuasemassa kuin ne, jotka vain tarkastelevat mitä on tapahtunut.

Oikealla tavalla

Oikealla tavalla

Kuinka raportointia käytetään yrityksesi tehokkuuden parantamiseen? Onko Business Intelligence jokapäiväisenä osana päätöksentekoa?

Usein pelkät vakiotyökalut eivät riitä strategisen kilpailuedun saavuttamiseen. Liiketoimintamallit, yritysten käsitteistö, käyttäjäryhmät, käyttötilanteet, strategiat ja yrityskulttuurit ovat kussakin yrityksessä erilaisia. Vipuvoimaa syntyy siitä, että nämä seikat otetaan huomioon ratkaisuja suunniteltaessa.

Business Intelligence on tehokkaimmillaan ollessaan tiivis osa yrityksen liiketoiminnan kokonaisuutta, esim. intranet-, internet- tai ekstranet-palveluja. Paikkatiedon ja hakutoiminnallisuuksien yhdistämisellä ratkaisujen yhteyteen voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailuetua. Visualisoinnilla, tietojen havainnollistamisella ja käytettävyydellä voidaan työtä tehostaa merkittävästi. Jos käyttäjäryhmien tarpeita ei oteta huomioon, jäävät hyödyt saamatta.

WebFOCUS sulauttaa tiedon osaksi yrityskulttuuria mahdollistamalla mm. Corporate Performance Management- (CPM), ad hoc- ja parametripohjaisten raportoinnin ottamisen oleelliseksi osaksi yrityksen omia prosesseja. Kaikille tiedon tarvitsijoille annetaan mahdollisuus vastaanottaa ja hakea tietoa missä tahansa formaatissa, sekä suorittaa tietoanalyyseja käyttäen mitä tahansa välinettä tai järjestelmää, jota he käyttävät päivittäin työtehtävissään.

Pääsy tietoihin juuri haluamallasi ja tarvitsemallasi tavalla

Oli tiedon tarpeesi sitten tyydytettävissä automaattisilla vakiomuotoisilla raporteilla, muokattavilla raporteilla ja kyselyillä, datan monipuolisilla visualisoinneilla, paikkatietoon liitetyillä raporteilla tai mittaristonäkymillä, WebFOCUS-ratkaisuilla Business Intelligencestä voidaan tehdä yrityksesi todellinen voimavara.

Joustava raportointi mahdollistaa pääsyn tietoihin milloin ja missä muodossa vain:

 • trendeinä, kokonaiskuvana, yksityiskohtina,…
 • kuvioina, karttoina, taulukkoina, mittareina, varoitusviesteinä,…
 • selaimella, matkapuhelimen ruudulla, sähköpostilla, tekstiviestinä, paperilla,…
 • HTML, PDF, Excel, PowerPoint- tai Word-muodossa,…

Visualisointi

Tietojen visualisoinnin ja havainnollistamisen avulla voit paljastaa epätavallisuudet, poikkeavat havainnot, ryhmittymät tai maantieteelliset hahmot tiedoissa. Visualisoinnin avulla aineistoista voi saada uusia näkökulmia, joita muilla esittämistavoilla välttämättä saisi. Jos tietoja ei toimiteta järkevässä muodossa, käyttäjät eivät ymmärrä, kuinka ne tulee ottaa huomioon heidän omassa työssään. Tietomassojen ollessa yhä valtavampia, on äärimmäisen tärkeää pystyä tiivistämään oleellinen tieto tietämykseksi, eikä tuottaa käyttäjille kuormitusta koko raaka-aineiston käsittelystä.

Oikealle taholle

Päätöksenteon tukea oikeille henkilöille

Onko yli 10 % prosentilla henkilökunnastasi mahdollisuus päästä helposti kaikkeen heidä tarvitsemaansa tietoon?

Business Intelligence -ratkaisut mahdollistavat kokonaiskuvan muodostamisen hajautetuista tietolähteistä oikea-aikaista raportointia ja analysointia varten. Palveluja voidaan tarjota kenelle tahansa – asiakkaille, kumppaneille, työntekijöille, päätöksentekijöille ja analyytikoille.

Perinteisesti Business Intelligence -työkalut ovat olleet joko johdolle tarjottavia yhden sivun mittaristoja tai analyytikoille tarjottavia ad hoc -kysely- ja analyysivälineitä. Tavoitteena on ollut tuottaa lisää tietämystä päätöksenteon tueksi.

Todellista tuottoa investoinneille saadaan kuitenkin ulottamalla ratkaisut laajalle käyttäjäkunnalle, ei vain johtajien ja analyytikoiden käyttöön suunnitelluilla työkaluilla. Päivittäisten päätösten tehostaminen ja nopeuttaminen kumuloituu merkittäviksi ja mitattaviksi tuotoiksi ja säästöiksi. Esim. asiakkaan yrittäessä ostaa verkkokaupasta tuotetta, jota ei ole varastossa tarpeeksi, asiakkaalle voidaan automaattisesti luoda tilanteeseen liittyvä raportti, jossa on reaaliaikaisesta tiedosta arvioitu toimitusaika tai ehdotukset muiden korvaavien tuotteiden tilaamisesta.

Kaikki ovat päätöksentekijöitä

Jokapäiväisten tehtävien parissa työskentelevät eturivin työntekijät voivat tehdä tuhansittain pieniä päätöksiä päivässä. Heitä ei kiinnosta kyselyiden teko, vaan tiedot pitää saada osana heidän prosessejaan.

Helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus ovat selvästi tärkeimpiä seikkoja kun ratkaisuja suunnitellaan käyttäjäryhmille, joille erilaisten sovellusten käyttö ei ole jokapäiväistä. Selainkäyttöisyys ja yrityksen prosesseihin räätälöidyt ratkaisut mahdollistavat Business Intelligencen hyötyjen saattamisen henkilöstölle, asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille. Käyttäjien ei tarvitse edes tietää käyttävänsä Business Intelligence-ratkaisuja.

On tärkeää ottaa erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet Business Intelligence -strategiassa huomioon, kaikille käyttäjille ei kannata iskeä samoja työkaluja eteen. Paranna ja nopeuta palveluja ja pienennä palvelukustannuksia oikeilla ratkaisuilla oikeisiin tilanteisiin. Anna asiakaspalvelijoille mahdollisuus antaa asiakkaille tarkempia vastauksia ja varastotyöntekijöille tieto siitä, millaisen menekin millekin tuotteelle analyytikot ovat arvioineet.

Vaadi Business Intelligence -ratkaisuilta enemmän. Pelkkien työkalujen sijasta muunna yrityksesi tarpeisiin sopivien ja skaalautuvien ratkaisujen hyödyt liiketoimintasi kilpailueduksi.

Oikeaan aikaan

Oikea-aikaista raportointia

Kuinka monta hyvää mahdollisuutta olet menettänyt ajantasaisen ja oleellisen tiedon puuttuessa? Tulevatko ongelmat prosesseissa tietoosi asiakkaiden havaintojen vai ajantasaisten ja automaattisten hälytysten kautta?

Liiketoimintaympäristöjen ollessa yhä kiivaammassa muutoksessa on Business Intelligencen oikea-aikaisuus entistä tärkeämpää. Lyhentämällä aikaa päätöksentekoa vaativasta tapahtumasta itse päätökseen voidaan saavuttaa strategista kilpailuetua. Jos päätös voidaan tehdä oikealla tiedolla tuettuna saman päivän aikana, voi se olla huomattavasti arvokkaampi, kuin jos se tehtäisiin vasta kolmen päivän päästä.

Päätöksentekoa voidaan nopeuttaa kokoamalla yhteen tarvittavaa tietoa, saattamalla tiedot kaikkien tarvitsijoiden käyttöön ja varmistamalla tiedon ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus. Nopeampi reagointi ja ennakointi auttavat yritystäsi kilpailutilanteessa.

Business Intelligencen tyypit voidaan jakaa aikaulottuvuuden ja päätöksenteon perspektiivin mukaan eri luokkiin:Oikea-aikaisuudessa on tärkeää määritellä kunkin päätöksentekotyypin tarvitsema tai sallima aika. Laajojen linjausten tekemisessä ei ole tarvetta reaali-aikaiseen tietoon, joten kustannussyistä voidaan täysin reaaliaikainen tietojen haku operatiivisista tiedoista jättää ratkaisuista pois. Toisaalta esim. varastotilanneraporttien tulee olla tuoreita, viikon vanhoilla tiedoilla ei ole enää arvoa. Oikea-aikaisuus riippuu kunkin prosessin tarpeista.

Strateginen Business Intelligence

Strateginen Business Intelligence keskittyy pitkän tähtäimen tavoitteisiin, esim. kustannustehokkuuden parantamiseen tai tuottojen lisäämiseen. Aikajänne on tyypillisesti puolesta vuodesta vuoteen.

Taktinen Business Intelligence

Taktinen Business Intelligence keskittyy lyhyemmän aikavälin tavoitteisiin, esim. tuotteen valmistusprosessin läpimenoajan seurantaan. Taktisella raportoinnilla ja analysoinnilla pyritään tukemaan strategisia linjauksia. Aikajänne on tyypillisesti viikoista muutamaan kuukauteen.

Operatiivinen Business Intelligence

Operatiivinen Business Intelligence keskittyy jokapäiväisen toiminnan tavoitteisiin, esim. varastotilanteen seurantaan tai prosessien poikkeamien raportointiin. Aikajänne on tyypillisesti päivän tasolla. Operatiivinen raportointi on yleensä kysyntä-vetoista, eli raportit tai kyselyt tehdään käyttäjän aloitteesta.

Reaaliaikainen Business Intelligence

Reaaliaikainen Business Intelligence keskittyy prosessivetoisesti siihen, mitä tapahtuu juuri samalla hetkellä, esim. prosessien ongelmatilanteiden hälytyksiin tai riskien analyysiin. Aineistoa analysoidaan niin pian kuin se on mahdollista.

Mitä reaaliaikaisempi Business Intelligence -ratkaisu on, sen tapahtuma-vetoisempaa se yleensä on. Tapahtuma-vetoisena ratkaisut tarkkailevat tiettyjä liiketoiminnan prosesseja, tapahtumia ja sääntöjä. Tarvittaessa vastuuhenkilöille voidaan lähettää hälytyksiä määriteltyjen raja-arvojen rikkouduttua. Järjestelmä voidaan määritellä myös tekemään itse joitain toimenpiteitä.

Operatiivinen ja reaaliaikainen Business Intelligence vaativat tietojen integroinnilta enemmän. Tietovarastoja ei voida tai ei ole järkevää päivittää tarpeeksi usein, jotta tieto saataisiin oikea-aikaisesti käyttäjille. Adapteriemme avulla tietovarastojen käyttö ei ole välttämätöntä, vaan operatiiviseen lähdetietoon voidaan päästä suoraan tai vaikka Web Servicen kautta. Palveluorientoituneen arkkitehtuurin (SOA) avulla Business Intelligence -ratkaisut voidaan myös antaa palveluina liiketoimintaprosesseille.

Oikea-aikaisen ja integroidun Business Intelligencen avulla ratkaisujen hyödyt voidaan saattaa yhä laajemmalle käyttäjäkunnalle.