Miksi Proof of Concept

Uuden menetelmän, lähestymistavan tai työkalun kokeileminen Proof of Concept (PoC) -prosessin kautta voi olla hyvä tapa tutustua ja validoida olisiko organisaatiolle aikaisemmin testaamattomasta asiasta konkreettista hyötyä omassa liiketoiminnassa ja ympäristössä. PoC-prosessi konkretisoi yleisesti hyväksi todetun asian tietyn organisaation kontekstiin. Organisaatio saa näin varmistettua, että esimerkiksi demossa nähdyt mielenkiintoiset prosessit ja ratkaisut toimivat myös omassa ympäristössä, omalla datalla ja liiketoimintamallilla. Toimittajalle, kuten me, PoC-prosessi varmistaa sen, että olemme ehdottamassa oikeaa asiaa, ja että esimerkiksi yleinen arvolupaus toimii myös kyseisen organisaation tapauksessa. PoC on siis molemminpuolinen oppimisprosessi. Tämän lisäksi, olemme nähneet, että jo lyhyestä muutaman viikon datanhallinnan PoC-prosessista on saatu luotua konkreettisia tuloksia, joita organisaatio on voinut välittömästi ottaa käyttöön suunnittelussaan tai operatiivisessa toiminnassaan.

Miten teemme tämän

Meidän tapamme tehdä projekti on kollaboratiivinen. Me tuomme projektiin prosessiosaamista, datanhallinnan osaamista sekä työkalun. Asiakasorganisaatio tuo datan, asiakkaan prosessien ja liiketoiminnan osaamisen sekä kontekstin.

Tyypillisesti, erityisesti kun kyseessä on datan laatuun keskittyvä prosessi, projektin luonne on iteratiivinen. Asiakas on valinnut tietyn data-alueen, jonka datan laadun tilannekuvaa lähdetään selvittämään vaiheittain. Tyypillisesti datasta löydetään aluksi useita selkeitä ongelmia tai virheitä. Näitä puretaan ja tulkitaan yhdessä ja valitaan ongelma ja alue, jota lähdetään jatkotyöstämään syvemmin. Tästä yleensä löytyy uusia ongelmia tai virheitä, joita työstetään seuraavalla iteraatiokierroksella jne. Jossain vaiheessa päästään niin syvälle, että datasta tulee selkeäksi malli, ongelma tai käyttäytyminen, jonka kautta löydetään virheiden juurisyy, mitä kautta myös ratkaisua voidaan lähteä purkamaan.

Alla oleva kuva hahmottelee tyypillisen PoC-prosessin kulkua, jossa työpajavaiheiden osuus on noin kaksi viikkoa.

PoC - prosessin kulku

Millaisia tuloksia on saatu aikaan

Koska prosessi on luonteeltaan tutkiva, emme useimmiten voi tietää alussa mitä löydämme ja miten löydöt vaikuttavat projektin kulkuun. Tästä syystä määrittelemme alussa tavoitteet, jotka auttavat aktiviteettien priorisoimisessa.

Tyypillisesti prioriteetit jakautuvat kolmeen tyyppiin: Haluamme varmistaa ja tutkia valitun tietoalueen datan laatua joko yhdestä lähteestä tai vertailemalla usean tietolähteen kesken, kokeilla miten ammattimainen datanhallinnan työkalu sopii organisaation tilanteeseen ja datatarpeisiin sekä varmistaa onko data sopivaa jotain merkittävää käyttötarkoitusta varten, kuten strategisen kehityskohteen kannalta, prosessiautomaatio-, digitalisaatio- tai transformaatiohankkeeseen liittyen tai merkittävää järjestelmäuudistusta ajatellen.

Konkreettiset tulokset vaihtelevat datan, käyttötapauksen ja valittujen prioriteettien mukaan.

Eräässä projektissa asiakasorganisaatiomme halusi varmistaa prosessiensa jatkuvuuden ja kyvyn pitää lupaukset yhteistyökumppaneille. Löydetyt perustietoihin liittyvät ongelmat olisivat aiheuttaneet prosessikatkoksia tai jopa mahdollisia rahallisia seuraamuksia.

Toisessa hankkeessa asiakasorganisaatiomme tavoitteli merkittävää kustannussäästöä prosessiautomaation lisäämisen ja manuaalisen työn vähenemisen kautta, sekä asiakaskokemuksen parantamista asiakasrajapinnan digitaalisia palveluita lisäämällä. Löysimme paljon dataan liittyviä ongelmia ja virheitä, jotka olisivat aiheuttaneet asiakaskokemuksen heikkenemisen katkosten, virheellisen kommunikaation sekä mahdollisten tilausten peruuntumisten ja uudelleenluomisten kautta.

Eräs organisaatio, jolla oli merkittäviä ongelmia saada sama data täsmäämään eri lähteistä raportoituna, oli hyvin vakuuttunut siitä, kuinka tehokkaasti data- ja prosessivastaavat liiketoimintayksiköstä sekä IT-osasto pystyivät työskentelemään ja kommunikoimaan yhdessä työkalun ja sen tukeman prosessin avulla, ja kuinka konkreettisia, täsmällisiä ja käytännöllisiä tuloksia saatiin, joiden perusteella organisaatio on jo aloittanut datan laadun parantamistoimenpiteet.

Mitä tämä prosessi vaatii

Tarvitsemme sinulta datan, käyttötapauksen ja osaamista. Me tarjoamme datanhallinnan prosessiosaamisen, projektin ohjauksen sekä työkalut. Jo muutamassa viikossa saamme tuloksia aikaan, sekä opimme yhdessä lisää teidän datastanne. Ja todennäköisesti pidämme hauskaakin. Jos sinua kiinnostaa jutella meidän kanssamme tällaisen prosessin käynnistämisestä teidän organisaatiossanne niin ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Kyllä, haluan datastani kaiken irti.

Ottakaa minuun yhteyttä