WebFOCUS on VTT:n tietoväylä kiinteistöjen energiatalouteen

VTT valitsi InfoBuildin yhteiskumppanikseen jo vuonna 1985, kun se etsi tutkimustyölle sopivaa rakennusten energian käytön seurantaan liittyvää sovellusta ja sovellustoimittajaa. Nykyään VTT:lla on useita erilaisia WebFOCUSpohjaisia järjestelmiä, jotka luovat tietopohjaa tutkimustyölle ja kytkevät tutkimustyön käytäntöön. Yksi VTT:n tutkimus- ja kehitystoiminnan keskeisiä kohteita on rakennusten energiatehokkuus ja sen optimointi. WebFOCUSin avulla VTT saa omaan käyttöönsä jatkuvasti luotettavaa tietoa mm. Helsingin Kaupungin rakennusten toteutuneesta energian kulutuksesta.

WebFOCUSin käyttö on VTT:llä keskittynyt rakennuksiin liittyvään tiedon hallintaan. Päivittyvä ja luotettava tietopohja on erityisen tärkeää tutkimustyölle. Luotettava tieto ja yhteistyösuhteet ovat elintärkeitä VTT:lle, sanoo Jorma Pietiläinen. Tärkeimmät sovellusalueet liittyvät kaupunki-, rakennus- ja mittaritason kulutusten seurantaan, jota mm. Helsingin kaupunki hyödyntää.

Yksityiskohtaista seurantaa ja rapotointia

Helsingin kaupungilla on käytössään kiinteistöhallintaohjelma Facility Info, joka – WebFOCUSin käyttö on VTT:llä keskittynyt rakennuksiin liittyvään tiedon hallintaan. Luotettava tieto ja yhteistyösuhteet ovat elintärkeitä VTT:lle, sanoo VTT:n erikoistutkija Jorma Pietiläinen. Asiakasprofiili tunnetaan käyttäjien keskuudessa myös ”Pakkina”. Pakki sisältää eri sidosryhmien päivittäisen viestintäkanavan huoltosuunnitelmineen, palvelupyyntöineen ja vikailmoituksineen. Pakilla on yli 2000 päivittäistä käyttäjää. Pakista on myös linkki WebFOCUSilla tehtyyn kiinteistöjen kuukausitasoiseen kulutusseurantaan.

Kulutusseurannasta on mahdollisuus saada tietoa kiinteistön energiankulutuksesta sekä mm. hälytysraportteja. Tietojen aktiivinen hyödyntäminen on tärkeää, ettei mitään jäisi huomaamatta. Kun kiinteistönhoitaja syöttää uudet mittarilukemat järjestelmään kerran kuukaudessa, hän näkee ajantasaisen kulutustilanteen heti. Poikkeamat energiankulutuksessa sekä ylös- että alaspäin vaativat aina reagointia.

– Kulutusseuranta on yksi kiinteistöhoidon tärkeimmistä tukipilareista – täytyy tietää mitä kuluttaa, milloin kuluttaa ja miksi kuluttaa. Kulutuksen pitäisi olla vain ja ainoastaan tarve-lähtöistä, kertoo Helsingin kaupungin HKR-Rakennuttajan energia-asiantuntija Timo Posa.

– Useat toimijat hyödyntävät kulutustietoja. Joissain kouluissa energiansäästö on osana tulospalkkausta. Energiankäyttösuunnitelmat ja jo tehtyjen toimenpiteiden säästö- vaikutukset jäävät helposti kasvavan kulutuksen takia huomaamatta, kun esim. kouluihin hankitaan jatkuvasti lisää energiaa kuluttavia laitteita, Timo Posa jatkaa.

WebFOCUSista saatujen raporttien avulla näkee tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset. – Meillä on tällä hetkellä noin 600 kiinteistöä seurannassa mukana, kaikki Helsingin kaupungin omistamat merkittävät energian kuluttajat. Seurattavien kiinteistöjen määrä lisääntyy kokoajan voimakkaasti. Kulutusseurantaa ei ole aikaisemmin mielletty osaksi kiinteistön hoitamista, nyt tiedon käyttäjinä on kaikki kiinteistön sidosryhmät suunnittelusta, kiinteistönhallintaan ja -hoitoon, kiinteistön käyttäjiin kuten esim. rehtoriin ja opettajiin. Tietoja on mahdollista käyttää hyväksi myös opetuksessa ja parhaimmillaan oppilaat innostetaan energiansäästötalkoisiin mukaan, sanoo Timo Posa. – Nykyisin halutaan mennä mahdollisimman yksityiskohtaiselle tasolle, että tiedetään missä on mahdollisuus parantaa.

HKR-Rakennuttaja analysoi tietokannassa olevaa tietoa monin eri tavoin. Kun havaitaan poikkeama, tarvittaessa mennään paikan päälle tutkimaan tilannetta. Tietoa sekä syötetään sisään käsin että vastaanotetaan sähköisinä tiedostoina rakennusautomaatiojärjestelmistä. – Helsinki on suurin Web-FOCUS -järjestelmän käyttäjä. Jo pelkästään 300 henkilöä syöttää tietoja järjestelmään. Tiedon hyödyntäjiä on huomattavasti enemmän, sanoo VTT:n tutkimusinsinööri Hannu Komulainen.

Tuottoa tiedosta jo vuosikymmenten ajan

WebFOCUSin mahdollistama nopea sovelluskehitys ja pilotointi ovat olleet ollut hyvä asia VTT:n kannalta. Sovelluksen avulla on ollut mahdollista saada nopeasti tuloksia aikaan. VTT:llä WebFOCUSta on käytetty työkaluna monissa hankkeissa vuosien varrella. Myös yhteiskunta on saanut siitä hyötyjä tutkimustyön kautta ja rakennusten energiakulutukseen liittyvän tutkimustyön tuloksia on päästy hyödyntämään käytännön toiminnassa.

Potentiaalisena etuna on se, että WebFOCUSin kautta päästään hyvin erilaisiin tietoihin ja tietorakenteisiin kiinni. Ratkaisun monipuoliset käyttömahdollisuudet lyhentävät huomattavasti takaisinmaksuaikaa.

VTT käyttää WebFOCUSta sellaisenaan ja Reporting Server on kehitysalustana VTT:n omille sovelluksille. VTT:lle on myös syntynyt omaa osaamista vuosien varrella. Olemme olleet tyytyväisiä InfoBuildin ongelmanratkaisukykyyn; InfoBuild reagoi nopeasti apua tarvittaessa. – Jorma Pietiläinen, VTT

WebFOCUS on ollut meillä projektikohtaisesti myös muussa käytössä ja sillä on seurattu erillaista kuntapuolen dataa. Esimerkiksi kaavoitus- ja rahoitushankkeissa on ollut erilaisia käyttökohteita samalle datalle, kertoo Hannu Komulainen. – Kokonaisuus on toimiva ja raportointi on se, mikä antaa käyttäjille lisäarvoa.

Joustavaa tiedonjakelu

VTT ylläpitää kuntien rakennuksiin ja kunnallisten rakennusten omistajille suunnattua E3- portaalia, jossa WebFOCUS toimii tiedon jalostajana. Mukana portaalissa ovat Suomen suurimmat kaupungit ja siten kuntien rakennuskannasta myös valtaosa. Tavoitteena on tuottaa mm. vertailutietoa rakennusten energian kulutuksesta portaalissa mukana oleville kunnille.

Tiedot esimerkiksi Helsingin kaupungin järjestelmistä menevät myös E3-kuntaportaaliin, missä tiedot ovat suoraan asiakkaiden hyödynnettävissä. VTT on pyrkinyt myös parantamaan raporttien visuaalista ilmettä ja kehittämään järjestelmien ulkonäköä. WebFOCUS on integroitu E3-portaaliin niin saumattomasti, että käyttäjä ei sitä edes huomaa.

Hyötykäyttöä yli rajojen

– InfoBuild ja Information Builders ovat olleet hyvin kehityksen kärjessä ja yhtenä osoituksena siitä WebFOCUS mahdollistaa nykyisin myös raportin tuottamisen Google Maps ympäristöön. Google Maps -integraatio on mielenkiintoinen uusi mahdollisuus ja tällä hetkellä tutkitaan, miten sitä voisi hyödyntää esim. rakennusten energia-asioissa, sanoo VTT:n Jorma Pietiläinen. Toinen mielenkiintoinen uusi ominaisuus on flashin käyttö mm. raporttien visualisoinnissa.

VTT on myös yhdessä opetusministeriön kanssa toteuttamassa uimahalleille suunnattua portaalia ja tavoitteena on saada kaikki Suomen uimahallit portaaliin mukaan. Portaalissa on uimahallien kävijämäärät, kulutusten seurannat ja energiavertailu.

– Ympäristötiedon ja ilmastokamppailun edistäminen on lähtökohtana kaikissa VTT:n WebFOCUS -sovelluksissa. E3-portaalista on tehty myös virolainen versio ja kevään 2010 aikana on käynnistymässä hanke Pietariin. Ensimmäisessä vaiheessa tuottamia Helsingin kaupungin WebFOCUS-kokemuksia ja -ratkaisuja voisi hyödyntää Pietarissa. Ideana on, että Helsinki-Pietari akseli vahvistuisi myös tällä saralla ja saisimme aikaiseksi energiatehokkuuskilpailua, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kaupunkien kesken, kertoo Jorma Pietiläinen.

Yhteistyötä InfoBuildin kanssa yli 20 vuotta

VTT etsi tutkimustyölle sopivaa rakennusten energian käytön seurantaan liittyvää sovellusta ja sovellustoimittajaa vuonna 1985. Tietokoneen käyttöä hallitsivat IBM:t, VAXit ym. keskuskoneet. PC:t olivat vielä harvinaisia, eivätkä mitenkään verrattavissa tähän päivään VTT halusi lähteä uuteen kehitykseen mukaan ja päätyi WebFOCUSin edeltäjään PCFocusiin, koska tuotteessa oli siihen aikaan harvinaisia ominaisuuksia, kuten sovelluskehitin ja tietokanta.

Positiivista on ollut se, että VTT on voinut koko 30-vuotisen IT- kehityskaarensa aikana käyttää samaa sovellusta. Tuote ei ole hävinnyt markkinoilta, vaan muuttunut kehityksen mukana. Internet-maailmaan siirryttäessä oli luonnollinen valinta jatkaa WebFOCUSin kanssa, koska se tarjosi tarvittavat välineet, ja VTT pystyi hyödyntämään jo pitkään DOS- ja Windows-aikana tekemäänsä työtä.

– VTT:n valintakriteereinä 80-luvulla olivat joustavuus ja tehokkuus. Silloinen valinta osui oikeaan; WebFOCUS vieläkin hyvin VTT:n tarpeisiin. Alkuperäiset kriteerit täyttyvät edelleen mainiosti ja internetin mukaantulo on vain parantanut tilannetta, kertoo VTT:n erikoistutkija Jorma Pietiläinen.

Monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja

Vuonna 1942 perustettu VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Monialaista osaamista yhdistämällä VTT voi auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja ja näin lisätä elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. Laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla VTT varmistaa tiedon ja teknologian tehokkaan siirron ja hyödyntämisen. VTT on osa Suomen innovaatiojärjestelmää ja kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Toiminnassaan VTT ei tavoittele taloudellista voittoa. VTT:lle on myönnetty ISO9001:2008 sertifikaatti.

InfoBuild Oy

Lue asiakasprofiili

Kyllä, haluan datastani kaiken irti.

Ottakaa minuun yhteyttä